تاريخ روز : چهارشنبه 07 خرداد 1399

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت تايدواتر خاورميانه

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

 

 سهامداران محترم   

چنانچه نام کاربری  و رمز عبور بنا به هر دلیل در اختیار شخص دیگری قرار گیرد و این امر منجر به سوء استفاده از اطلاعات سهامدار گردد ، هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت تايدواتر خاورميانه  نخواهد بود.***جهت ورود سهامداران به پرتال:

1-  نام کاربری کد سهامداري (بورسی) شما كه شامل حروف و ارقام مي باشد.
2-  رمز عبور به صورت پیش فرض برای سهامداران حقیقی شماره شناسنامه و برای سهامداران حقوقی شماره ثبت تعریف شده است. سهامداراني
كه كد ملي آنان بعنوان شماره شناسنامه شان مي باشد، رمز عبور خود را بدون در نظر گرفتن صفرهاي ابتداي كد ملي وارد نمايند.

****سهامداران محترم اطلاعات ارتباطي (آدرس، شماره تماس و...) خود را تكميل نمايند.****

  سهامداران محترم جهت تكميل اطلاعات حساب بانكي به نكات زير توجه نمايند: 

الف- در صورتيكه شماره حساب ثبت شده صحيح و فعال مي باشد، لطفا تغييري در آن اعمال ننماييد.

ب- نام بانك مورد نظر را از ليست انتخاب و شماره حساب خود را ثبت نماييد و كد شعبه را عدد 1 انتخاب نمائيد.

ج- سهامداراني كه شماره حساب بانكي آنها بصورت شبا ثبت شده است، در صورت صحيح بودن لطفا تغييري در آن اعمال ننمايند. 

د- سهامداراني كه مي خواهند شماره حساب خود را براي اولين بار ثبت كنند، نوع حساب خود را بصورت زير تعريف نمايند.

بانك: ملي نوع حساب سيبا / صادرات نوع حساب سپهر / ملت نوع حساب جام و بانك هاي ديگر نوع حساب خود را طبق نمونه زير تعريف نمايند.

بطورمثال: سپه نوع حساب عابرسپه / رفاه نوع حساب عابررفاه / تجارت نوع حساب عابرتجارت / سامان نوع حساب عابرسامان / پارسيان نوع حساب عابرپارسيان / كشاورزي نوع حساب عابركشاورزي .....

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی